باشگاه پرنده نگری ایرانیان
اعضا
خانه پرندگان ایران وبلاگ تماس با ما
باشگاه پرنده نگری ایرانیان
سبد خرید جستجو اعضا زبان

پرندگان ایران
جستجو بر اساس الفبا:
آابپتثجچحخدذرزژسشصضطظعغفقکگلمنوهی


نام فارسی نام انگلیسی نام علمی
آبچلیک نوک سر بالا Terek Sandpiper Xenus cinereus
آنقوت Ruddy Shelduck Tadorna ferruginea
آووست Pied Avocet Recurvirostra avosetta
آب ‌شکاف Indian Skimmer Rynchops albicollis
آبچلیک آواز خوان Common Sandpiper Actitis hypoleucos
آبچلیک پا سبز Common Greenshank Tringa nebularia
آبچلیک پاسرخ معمولی Common Redshank Tringa totanus
آبچلیک تالابی Marsh Sandpiper Tringa stagnatilis
آبچلیک تَک‌زی (سبز) Green Sandpiper Tringa ochropus
آبچلیک خالدار پا سبز Wood Sandpiper Tringa glareola
آبچلیک پاسرخ خالدار Spotted Redshank Tringa erythropus
ابیا Eurasian Woodcock Scolopax rusticola
اردک ارده‌ای Gadwall Anas strepera
اردک بلوطی Ferruginous Duck Aythya nyroca
اردک تاجدار Red-crested Pochard Netta rufina
اردک دم ‌دراز Long-tailed Duck Clangula hyemalis
اردک سر حنایی Common Pochard Aythya ferina
اردک سر سبز Mallard Anas platyrhynchos
اردک سر سیاه Greater Scaup Aythya marila
اردک سرسفید White-headed Duck Oxyura leucocephala
اردک سیاه ‌کاکل Tufted Duck Aythya fuligula
اردک گونه‌ سفید (چشم‌ طلایی) Common Goldeneye Bucephala clangula
اردک مرمری Marbled Duck Marmaronetta angustirostris
اردک نوک ‌پهن Northern Shoveler Anas clypeata
اسکوآی دم ‌پیچ (کاکایی اقیانوسی) Pomarine Skua Stercorarius pomarinus
اسکوآی دم‌ دراز (کاکایی اقیانوسی) Long-tailed Jaeger Stercorarius longicaudus
اسکوآی قطبی (کاکایی اقیانوسی) Parasitic Jaeger Stercorarius parasiticus
اسکوآی قهوه‌ای (کاکایی اقیانوسی) Brown Skua Stercorarius antarcticus
اسکوتر بال‌سفید (اردک سیاه) Velvet Scoter Melanitta fusca
اسکوتر سیاه (اردک سیاه) Common Scoter Melanitta nigra
اکراس آفریقایی African Sacred Ibis Threskiornis aethiopicus
اکراس سیاه Glossy Ibis Plegadis falcinellus
اگرت بزرگ (حواصیل سفید بزرگ) Great Egret Ardea (Casmerodius) alba
اگرت ساحلی (حواصیل) Western Reef Heron Egretta gularis
اگرت کوچک (حواصیل) Little Egret Egretta garzetta
الیکایی Eurasian Wren Troglodytes troglodytes
بادخورک دودی Pallid Swift Apus pallidus
بادخورک کوچک Little Swift Apus affinis
بادخورک کوهی (شکم‌ سفید) Alpine Swift Tachymarptis melba
بادخورک معمولی Common Swift Apus apus
باقرقره خالدار (کوکر) Spotted Sandgrouse Pterocles senegallus
باقرقره دم‌ دراز (کوکر) Pallas's Sandgrouse Syrrhaptes paradoxus
باقرقره راه‌راه (کوکر) Lichtenstein's Sandgrouse Pterocles lichtensteinii
باقرقره شکم‌ بلوطی (کوکر) Chestnut-bellied Sandgrouse Pterocles exustus
باقرقره شکم‌سفید (کوکر) Pin-tailed Sandgrouse Pterocles alchata
باقرقره شکم‌ سیاه (کوکر) Black-bellied Sandgrouse Pterocles orientalis
باقرقره گندمی (کوکر) Crowned Sandgrouse Pterocles coronatus
باکلان بزرگ (قره غاز) Great Cormorant Phalacrocorax carbo
باکلان کوچک (قره غاز) Pygmy Cormorant Microcarbo (Phalacrocorax) pygmeus
باکلان گلوسیاه (قره غاز) Socotra Cormorant Phalacrocorax nigrogularis
باکلان مارگردن African Darter Anhinga rufa
بال لاکی Bohemian Waxwing Bombycilla garrulus
بالابان (چرخ) Saker Falcon Falco cherrug
بلبل خالدار Thrush Nightingale Luscinia luscinia
بلبل خرما White-eared Bulbul Pycnonotus leucotis
بلبل زیر دم سرخ Red-vented Bulbul Pycnonotus cafer
بلبل معمولی (هزاردستان) Common Nightingale Luscinia megarhynchos
بلدرچین Common Quail Coturnix coturnix
بلدرچین بوته‌ای Common Buttonquail Turnix sylvaticus
بوبی پا سرخ Red-footed Booby Sula sula
بوبی نقابدار Masked Booby Sula dactylatra
بوتیمار بزرگ Eurasian Bittern Botaurus stellaris
بوتیمار کوچک Little Bittern Ixobrychus minutus
بوچانگای خاکستری Ashy Drongo Dicrurus leucophaeus
بوچانگای سیاه Black Drongo Dicrurus macrocercus
پاشلک بزرگ Great Snipe Gallinago media
پاشلک تک ‌زی Solitary Snipe Gallinago solitaria
پاشلک دم‌ مویی Pin-tailed Snipe Gallinago stenura
پاشلک رنگین (بنگالی) Greater Painted Snipe Rostratula benghalensis
پاشلک کوچک Jack Snipe Lymnocryptes minimus
پاشلک معمولی Common Snipe Gallinago gallinago
پرستو دریایی بال ‌سفید White-winged Tern Chlidonias leucopterus
پرستو دریایی پشت ‌دودی Bridled Tern Onychoprion anaethetus
پرستو دریایی پشت ‌سیاه Sooty Tern Onychoprion (Sterna) fuscatus
پرستو دریایی تیره Whiskered Tern Chlidonias hybrida
پرستو دریایی خزری Caspian Tern Hydroprogne caspia
پرستو دریایی رودخانه‌ زی River Tern Sterna aurantia
پرستو دریایی ساندرز (خلیج فارس) Saunders's Tern Sternula saundersi
پرستو دریایی سیاه Black Tern Chlidonias niger
پرستو دریایی قهوه‌ای Brown Noddy Anous stolidus
پرستو دریایی کاکلی بزرگ Swift Tern Thalasseus bergii
پرستو دریایی کاکلی تُک ‌زرد (بد صدا) Sandwich Tern Thalasseus sandvicensis
پرستو دریایی کاکلی کوچک Lesser Crested Tern Thalasseus bengalensis
پرستو دریایی گونه ‌سفید White-cheeked Tern Sterna repressa
پرستو دریایی معمولی Common Tern Sterna hirundo
پرستو دریایی نوک‌ کاکایی Gull-billed Tern Gelochelidon nilotica
پرستودریایی کوچک Little Tern Sternula albifrons
پرستوی دمگاه ‌حنایی Red-rumped Swallow Cecropis (Hirundo) daurica
پرستوی سر سرخ Wire-tailed Swallow Hirundo smithii
پرستوی معمولی Barn Swallow Hirundo rustica
پری شاهرخ Eurasian Golden Oriole Oriole Oriolus oriolus
پلیکان خاکستری (مرغ سقای) Dalmatian Pelican Pelecanus crispus
پلیکان سفید (مرغ سقای) Great White Pelican Pelecanus onocrotalus
پیپت پا دراز Richard's Pipit Anthus richardi
پیپت پشت ‌زیتونی Olive-backed Pipit Anthus hodgsoni
پیپت تالابی Water Pipit Anthus spinoletta
پیپت خاکی (دشتی) Tawny Pipit Anthus campestris
پیپت درختی Tree Pipit Anthus trivialis
پیپت شرقی Paddyfield Pipit Anthus rufulus
پیپت شکم‌ نخودی (پا قهوه‌ای) Buff-bellied Pipit Anthus rubescens
پیپت صحرایی Meadow Pipit Anthus pratensis
پیپت گلو سرخ Red-throated Pipit Anthus cervinus
پیپت نوک‌ دراز Long-billed Pipit Anthus similis
پیغوی بزرگ Levant Sparrowhawk Accipiter brevipes
پیغوی کوچک Shikra Accipiter badius
ترمتای معمولی Merlin Falco columbarius
تلیله بزرگ Great Knot Calidris tenuirostris
تلیله بلوطی (نوک ‌دراز) Curlew Sandpiper Calidris ferruginea
تلیله خاکستری Red Knot Calidris canutus
تلیله دم ‌سفید Temminck's Stint Calidris temminckii
تلیله سفید Sanderling Calidris alba
تلیله شکم‌ سیاه Dunlin Calidris alpina
تلیله کوچک Little Stint Calidris minuta
تلیله گردن‌ سرخ Red-necked Stint Calidris ruficollis
تلیله نوک ‌پهن Broad-billed Sandpiper Limicola falcinellus
تنجه Common Shelduck Tadorna tadorna
توکای باغی Song Thrush Turdus philomelos
توکای بزرگ Mistle Thrush Turdus viscivorus
توکای پشت ‌بلوطی Fieldfare Turdus pilaris
توکای پهلو سرخ Redwing Turdus iliacus
توکای سیاه Common Blackbird Turdus merula
توکای طوقی Ring Ouzel Turdus torquatus
توکای گلو سرخ Red-throated Thrush Turdus ruficollis
توکای گلو سیاه Black-throated Thrush Turdus atrogularis
تیهو See-see Partridge Ammoperdix griseogularis
تلیلۀ شکیل Ruff Philomachus pugnax
جغد انبار Western Barn Owl Tyto alba
جغد برفی (بوف) Snowy Owl Bubo scandiacus
جغد تالابی Short-eared Owl Asio flammeus
جغد جنگلی Tawny Owl Strix aluco
جغد خالدار کوچک (کوچک جنوبی) Spotted Owlet Athene brama
جغد طلایی Omani Owl Strix butleri
جغد کوچک Little Owl Athene noctua
جغد گوش‌دراز Long-eared Owl Asio otus
جغد ماهی‌ خوار Brown Fish Owl Ketupa zeylonensis
جی ‌جاق Eurasian Jay Garrulus glandarius
جیرفتی Grey Francolin Francolinus pondicerianus
چاخ‌لق معمولی Eurasian Stone-curlew Burhinus oedicnemus
چاخ‌لق هندی Great Stone-curlew Esacus recurvirostris
چرخ ‌ریسک بزرگ Great Tit Parus major
چرخ ‌ریسک پس ‌سر سفید Coal Tit Periparus (Parus) ater
چرخ ‌ریسک پشت ‌بلوطی سر سفید White-crowned Penduline Tit Remiz coronatus
چرخ‌ ریسک پشت ‌بلوطی سر سیاه Black-headed Penduline Tit Remiz macronyx
چرخ‌ ریسک پشت ‌بلوطی معمولی Eurasian Penduline Tit Remiz pendulinus
چرخ‌ ریسک دم‌ دراز Long-tailed Tit Aegithalos caudatus
چرخ‌ ریسک سر سیاه Sombre Tit Poecile (Parus) lugubris
چرخ ‌ریسک سرآبی Eurasian Blue Tit Cyanistes (Parus) caeruleus
چرخ ‌ریسک نیزار Bearded Reedling Panurus biarmicus
چرخ‌ ریسک هیرکانی (خزری) Hyrcanian (Caspian) Tit Poecile hyrcanus
چک ابلق Pied Bush Chat Saxicola caprata
چک اروپایی European Stonechat Saxicola rubicola
چک بوته‌ای Whinchat Saxicola rubetra
چک سیبری Siberian Stonechat Saxicola maurus
چکاوک آسمانی Eurasian Skylark Alauda arvensis
چکاوک آسمانی کوچک Oriental Skylark Alauda gulgula
چکاوک آسیایی Asian Short-toed Lark Alaudala cheleensis
چکاوک بال‌ سفید White-winged Lark Melanocorypha leucoptera
چکاوک بیابانی (سنگلاخ) Desert Lark Ammomanes deserti
چکاوک پنجه‌ کوتاه Greater Short-toed Lark Calandrella brachydactyla
چکاوک درختی Wood lark Lullula arborea
چکاوک سر دم سیاه Bar-tailed Lark Ammomanes cinctura
چکاوک سهره‌ای (شکم‌ سیاه) Black-crowned Sparrow-Lark Eremopterix nigriceps
چکاوک سیاه Black Lark Melanocorypha yeltoniensis
چکاوک شاخدار Horned Lark Eremophila alpestris
چکاوک طوقی Bimaculated Lark Melanocorypha bimaculata
چکاوک کاکلی Crested Lark Galerida cristata
چکاوک کوچک (سینه‌ خط‌ دار) Lesser Short-toed Lark Alaudala (Calandrella) rufescens
چکاوک گندم‌ زار (طرقه چکاوک) Calandra Lark Melanocorypha calandra
چکاوک هدهدی Greater Hoopoe-Lark Alaemon alaudipes
چکاوک هندی (شنی) Sand Lark Calandrella raytal
چکاوک هیوم (پنجه ‌کوتاه هیوم) Hume's Short-toed Lark Calandrella acutirostris
چکچک ابلق جنوبی Mourning Wheatear Oenanthe lugens
چکچک ابلق خاوری Variable Wheatear Oenanthe picata
چکچک ابلق دم‌ سفید Hooded Wheatear Oenanthe monacha
چکچک ابلق معمولی Pied Wheatear Oenanthe pleschanka
چکچک ایرانی (دم‌ سرخ) Persian Wheatear (Red-tailed Wheatear) Oenanthe chrysopygia
چکچک بیابانی Desert Wheatear Oenanthe deserti
چکچک پشت‌ سفید Finsch's Wheatear Oenanthe finschii
چکچک دشتی Isabelline Wheatear Oenanthe isabellina
چکچک سیاه سر سفید White-crowned Wheatear Oenanthe leucopyga
چکچک سیاه شکم‌ سفید (هیوم) Hume's Wheatear Oenanthe albonigra
چکچک کردی Kurdish Wheatear Oenanthe xanthoprymna
چکچک کوهی Northern Wheatear Oenanthe oenanthe
چکچک گوش‌ سیاه Black-eared Wheatear Oenanthe hispanica
چلچله بیابانی Pale Crag Martin Ptyonoprogne obsoleta
چلچله دمگاه‌ سفید Common House Martin Delichon urbicum
چلچله رودخانه‌ای Sand Martin Riparia riparia
چلچله رودخانه‌ای کم‌ رنگ Pale Martin Riparia diluta
چلچله کوهی Eurasian Crag Martin Ptyonoprogne rupestris
چلچله گلوخاکستری Grey-throated Martin Riparia chinensis
چنگر معمولی Eurasian Coot Fulica atra
چنگر نوک ‌سرخ Common Moorhen Gallinula chloropus
چوب ‌پا Black-winged Stilt Himantopus himantopus
حواصیل ارغوانی Purple Heron Ardea purpurea
حواصیل خاکستری Grey Heron Ardea cinerea
حواصیل زرد Squacco Heron Ardeola ralloides
حواصیل سبز Striated Heron Butorides striata
حواصیل شب Black-crowned Night Heron Nycticorax nycticorax
حواصیل هندی Indian Pond Heron Ardeola grayii
خروس کولی ابرو سفید Sociable Lapwing Vanellus gregarius
خروس کولی دم‌ سفید White-tailed Lapwing Vanellus leucurus
خروس کولی سینه‌ سیاه Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus
خروس کولی معمولی Northern Lapwing Vanellus vanellus
خوتکای ابرو سفید Garganey Anas querquedula
خوتکای گردن‌ سفید (هندی) Cotton Pygmy Goose Nettapus coromandelianus
خوتکای معمولی Eurasian Teal Anas crecca
دار خزک Eurasian Treecreeper Certhia familiaris
دارکوب بال‌ سفید White-winged Woodpecker Dendrocopos leucopterus
دارکوب بلوچی Sind Woodpecker Dendrocopos assimilis
دارکوب خالدار بزرگ Great Spotted Woodpecker Dendrocopos major
دارکوب خالدار کوچک Lesser Spotted Woodpecker Dendrocopos minor
دارکوب سبز European Green Woodpecker Picus viridis
دارکوب سبز راه ‌راه Scaly-bellied Woodpecker Picus squamatus
دارکوب سرسرخ Middle Spotted Woodpecker Dendrocopos medius
دارکوب سوری (باغی) Syrian Woodpecker Dendrocopos syriacus
دارکوب سیاه Black Woodpecker Dryocopus martius
دارکوب قهوه‌ای (راه‌راه) Eurasian Wryneck Jynx torquilla
دال پشت‌سفید (کرکس) White-rumped Vulture Gyps bengalensis
دال سیاه (کرکس) Cinereous Vulture Aegypius monachus
دال معمولی (کرکس) Griffon Vulture Gyps fulvus
دراج Black Francolin Francolinus francolinus
درنای سیبری (سفید) Siberian Crane Grus leucogeranus
درنای طناز (کوچک) Demoiselle Crane Grus virgo
درنای معمولی Common Crane Grus grus
دلیجه کوچک Lesser Kestrel Falco naumanni
دلیجه معمولی Common Kestrel Falco tinnunculus
دم‌ جنبانک ابلق White Wagtail Motacilla alba
دم‌ جنبانک جنگلی Forest Wagtail Dendronanthus indicus
دم‌ جنبانک خاکستری Grey Wagtail Motacilla cinerea
دم‌ جنبانک سر زرد Citrine Wagtail Motacilla citreola
دم ‌جنبانک شکم ‌زرد Western Yellow Wagtail Motacilla flava
دم ‌چتری Rufous-tailed Scrub Robin Cercotrichas (Erythropygia) galactotes
دم‌ سرخ پشت‌ بلوطی Eversmann's Redstart Phoenicurus erythronotus
دم‌ سرخ سیاه Black Redstart Phoenicurus ochruros
دم‌ سرخ معمولی Common Redstart Phoenicurus phoenicurus
دودوک Cream-colored Courser Cursorius cursor
دیدومک Red-wattled Lapwing Vanellus indicus
دیوار خزک Wallcreeper Tichodroma muraria
زاغ بور ایرانی Iranian (Pleske`s) Ground Jay Podoces pleskei
زاغ خالدار Spotted Nutcracker Nucifraga caryocatactes
زاغی Eurasian Magpie Pica pica
زردپره تالابی Common Reed Bunting Emberiza schoeniclus
زردپره حنایی Rustic Bunting Emberiza rustica
زردپره راه‌ راه Striolated Bunting Emberiza striolata
زردپره رخ ‌زرد Cinereous Bunting Emberiza cineracea
زردپره سر خاکستری Grey-necked Bunting Emberiza buchanani
زردپره سر زیتونی (گلوزرد) Ortolan Bunting Emberiza hortulana
زردپره سر سرخ Red-headed Bunting Emberiza bruniceps
زردپره سر سفید White-capped Bunting Emberiza stewarti
زردپره سر سیاه Black-headed Bunting Emberiza melanocephala
زردپره سرآبی Cretzschmar's Bunting Emberiza caesia
زردپره سینه ‌زرد Yellow-breasted Bunting Emberiza aureola
زردپره کوچک Little Bunting Emberiza pusilla
زردپره کوهی Rock Bunting Emberiza cia
زردپره گونه‌ سفید Pine Bunting Emberiza leucocephalos
زردپره لیمویی Yellowhammer Emberiza citrinella
زردپره مزرعه Corn Bunting Emberiza (Miliaria) calandra
زنبور خوار کوچک (سبز) Green Bee-eater Merops orientalis
زنبور خوار گلو خرمایی Persian (Blue-cheeked) Bee-eater Merops persicus
زنبور خوار معمولی European Bee-eater Merops apiaster
زنگوله ‌بال Little Bustard Tetrax tetrax
زیر آبروک White-throated Dipper Cinclus cinclus
سار تاج ‌سیاه Brahminy Starling Sturnia pagodarum
سار صورتی Rosy Starling Pastor (Sturnus) roseus
سار معمولی Common Starling Sturnus vulgaris
سارگپه پابلند Long-legged Buzzard Buteo rufinus
سارگپه پرپا Rough-legged Buzzard Buteo lagopus
سارگپه تاجدار Crested Honey Buzzard Pernis ptilorhynchus
سارگپه جنگلی European Honey Buzzard Pernis apivorus
سارگپه چشم ‌سفید White-eyed Buzzard Butastur teesa
سارگپه کوهی Upland Buzzard Buteo hemilasius
سارگپه معمولی (صحرایی) Common Buzzard Buteo buteo
سبز قبای معمولی European Roller Coracias garrulus
سبز قبای هندی Indian Roller Coracias benghalensis
سسک ابرو زرد Yellow-browed Warbler Phylloscopus inornatus
سسک ابرو زرد هیوم Hume's Leaf Warbler Phylloscopus humei
سسک ابرو سفید Moustached Warbler Acrocephalus melanopogon
سسک باغی Garden Warbler Sylvia borin
سسک بیابانی کوچک (آسیایی) Asian Desert Warbler Sylvia nana
سسک بیدی Willow Warbler Phylloscopus trochilus
سسک بیدی کوچک (کوچک) Plain Leaf Warbler Phylloscopus neglectus
سسک تاج ‌طلایی Goldcrest Regulus regulus
سسک تالابی خاوری Blyth's Reed Warbler Acrocephalus dumetorum
سسک تالابی زیتونی Marsh Warbler Acrocephalus palustris
سسک تیره Dusky Warbler Phylloscopus fuscatus
سسک جگن ‌زار (راه‌ راه) Sedge Warbler Acrocephalus schoenobaenus
سسک جنبان Scrub Warbler Scotocerca inquieta
سسک جنگلی Wood Warbler Phylloscopus sibilatrix
سسک چشم ‌سفید شرقی Eastern Orphean Warbler Sylvia crassirostris
سسک چشم‌ سفید غربی Western Orphean Warbler Sylvia hortensis
سسک چشم‌ سفید هندی Oriental White-eye Zosterops palpebrosus
سسک چیف‌ چاف Common Chiffchaff Phylloscopus collybita
سسک چیف ‌چاف هیمالیایی Mountain Chiffchaff Phylloscopus sindianus
سسک خوزی Basra Reed Warbler Acrocephalus griseldis
سسک خوش ‌صدا (ساوی) Savi's Warbler Locustella luscinioides
سسک درختی بزرگ Upcher's Warbler Hippolais languida
سسک درختی زرد Icterine Warbler Hippolais icterina
سسک درختی زیتونی Eastern Olivaceous Warbler Iduna (Hippolais) pallida
سسک درختی کوچک Booted Warbler Iduna (Hippolais) caligata
سسک درختی هندی Sykes's Warbler Iduna (Hippolais) rama
سسک دم‌ پهن Cetti's Warbler Cettia cetti
سسک دم‌ چتری Zitting Cisticola Cisticola juncidis
سسک دمگاه ‌زیتونی شرقی Eastern Bonelli's Warbler Phylloscopus orientalis
سسک راه ‌راه (ملخی) Common Grasshopper Warbler Locustella naevia
سسک رودخانه‌ای River Warbler Locustella fluviatilis
سسک بیدی سبز Green Warbler Phylloscopus nitidus
سسک سبز زیتونی Greenish Warbler Phylloscopus trochiloides
سسک سر دودی Menetries's Warbler Sylvia mystacea
سسک سر سیاه Eurasian Blackcap Sylvia atricapilla
سسک سینه راه‌ راه Barred Warbler Sylvia nisoria
سسک شالیزار Paddyfield Warbler Acrocephalus agricola
سسک دلکش (شکیل) Graceful Prinia Prinia gracilis
سسک گل (پالاس) Pallas's Leaf Warbler Phylloscopus proregulus
سسک گلو سفید بیابانی (نقابدار کوچک) Desert Whitethroat Sylvia minula
سسک گلو سفید کوچک (نقابدار معمولی) Lesser Whitethroat Sylvia curruca
سسک گلو سفید معمولی Common Whitethroat Sylvia communis
سسک گلو سفید هیوم (نقابدار) Hume's Whitethroat Sylvia althaea
سسک گلو سیاه (روپلی) Rüppell's Warbler Sylvia ruppeli
سسک نیزار بزرگ (تالابی) Great Reed Warbler Acrocephalus arundinaceus
سسک نیزار پر صدا (تالابی) Clamorous Reed Warbler Acrocephalus stentoreus
سسک نیزار معمولی (تالابی) Eurasian Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus
سلیم خاکستری Grey Plover Pluvialis squatarola
سلیم خرچنگ‌ خوار Crab-plover Dromas ardeola
سلیم سینه ‌بلوطی Caspian Plover Charadrius asiaticus
سلیم شنی بزرگ Greater Sand Plover Charadrius leschenaultii
سلیم شنی کوچک Lesser Sand Plover Charadrius mongolus
سلیم طلایی اروپایی European Golden Plover Pluvialis apricaria
سلیم طلایی خاوری Pacific Golden Plover Pluvialis fulva
سلیم طوقی بزرگ (معمولی) Common Ringed Plover Charadrius hiaticula
سلیم طوقی کوچک Little Ringed Plover Charadrius dubius
سلیم کوچک (سلیم طوقی پا سیاه) Kentish Plover Charadrius alexandrinus
سلیم کوهی Eurasian Dotterel Charadrius morinellus
سنقر تالابی شرقی Eastern Marsh Harrier Circus spilonotus
سنقر تالابی معمولی Western Marsh Harrier Circus aeruginosus
سنقر خاکستری Hen Harrier Circus cyaneus
سنقر سفید Pallid Harrier Circus macrourus
سنقر گندم ‌زار Montagu's Harrier Circus pygargus
سنگ ‌چشم پشت ‌بلوطی Bay-backed Shrike Lanius vittatus
سنگ ‌چشم پشت‌ سرخ Red-backed Shrike Lanius collurio
سنگ ‌چشم پیشانی‌ سفید Masked Shrike Lanius nubicus
سنگ ‌چشم تورانی Turkestan Shrike (Red-tailed Shrike) Lanius phoenicuroides
سنگ‌ چشم خاکستری بزرگ Great Grey Shrike Lanius excubitor
سنگ ‌چشم خاکستری جنوبی Southern Grey Shrike Lanius meridionalis
سنگ‌ چشم خاکستری دشتی Steppe Grey Shrike Lanius pallidirostris
سنگ‌ چشم خاکستری کوچک Lesser Grey Shrike Lanius minor
سنگ ‌چشم دم‌ سرخ Isabelline Shrike Lanius isabellinus
سنگ ‌چشم دمگاه‌ حنایی (دم‌ دراز) Long-tailed Shrike Lanius schach
سنگ‌ چشم سرحنایی Woodchat Shrike Lanius senator
سنگ‌ گردان Ruddy Turnstone Arenaria interpres
سهره بال‌ سرخ Eurasian Crimson-winged Finch Rhodopechys sanguineus
سهره پیشانی‌ سرخ Red-fronted Serin Serinus pusillus
سهره جنگلی Common Chaffinch Fringilla coelebs
سهره خاکی Desert Finch Rhodospiza (Rhodopechys) obsoleta
سهره دمگاه‌ زرد European Serin Serinus serinus
سهره دمگاه‌ سفید Brambling Fringilla montifringilla
سهره ریز هندی Indian Silverbill Euodice malabarica
سهره زرد (زرد سرسیاه) Eurasian Siskin Spinus (Carduelis) spinus
سهره سبز European Greenfinch Chloris (Carduelis) chloris
سهره سر سیاه Eurasian Bullfinch Pyrrhula pyrrhula
سهره سیاه White-winged Grosbeak Mycerobas carnipes
سهره سینه ‌سرخ Common Linnet Linaria (Carduelis) cannabina
سهره صورتی Trumpeter Finch Bucanetes githagineus
سهره طلایی European Goldfinch Carduelis carduelis
سهره کوهی Twite Linaria (Carduelis) flavirostris
سهره گلی (سرخ) Common Rosefinch Carpodacus erythrinus
سهره مغولی Mongolian Finch Bucanetes (Eremopsaltria) mongolicus
سهره نوک ‌بزرگ Hawfinch Coccothraustes coccothraustes
سهره نوک ‌قیچی Red Crossbill Loxia curvirostra
سهره نوک ‌لاکی Red Avadavat Amandava amandava
سیاه خروس Caucasian Grouse Lyrurus mlokosiewiczi
سینه‌ سرخ European Robin Erithacus rubecula
سینه ‌سرخ ایرانی White-throated Robin Irania gutturalis
شاه بوف Eurasian Eagle-Owl Bubo bubo
شاه طوطی (طوطی اسکندر) Alexandrine Parakeet Psittacula eupatria
شاهینِ (بحری) Peregrine Falcon Falco peregrinus
شاهین آمور Amur Falcon Falco amurensis
شاهین بلوچی Laggar Falcon Falco jugger
شاهین پا سرخ (ترمتای) Red-footed Falcon Falco vespertinus
شاهین دودی Sooty Falcon Falco concolor
شاهین سرحنایی (ترمتای) Red-necked Falcon Falco chicquera
شبگرد بلوچی Sykes's Nightjar Caprimulgus mahrattensis
شبگرد مصری (بیابانی) Egyptian Nightjar Caprimulgus aegyptius
شبگرد معمولی European Nightjar Caprimulgus europaeus
شهد خوار Purple Sunbird Cinnyris (Nectarinia) asiaticus
شاهینِ (بحری) Falco peregrinus Peregrine Falcon
صدف‌ خوار Eurasian Oystercatcher Haematopus ostralegus
صعوه ابرو سفید Radde's Accentor Prunella ocularis
صعوه جنگلی (باغی) Dunnock Prunella modularis
صعوه کوهی Alpine Accentor Prunella collaris
صعوه گلو سیاه Black-throated Accentor Prunella atrogularis
طاووسک Grey-headed Swamphen Porphyrio poliocephalus
طاووسک سینه‌ سفید White-breasted Waterhen Amaurornis phoenicurus
طرقه آبی آواز خوان Blue Whistling Thrush Myophonus caeruleus
طرقه کبود (بنفش) Blue Rock Thrush Monticola solitarius
طرقه کوهی Rufous-tailed Rock Thrush Monticola saxatilis
طرلان Northern Goshawk Accipiter gentilis
طوطی طوق‌ صورتی Rose-ringed Parakeet Psittacula krameri
عروس غاز Red-breasted Goose Branta ruficollis
عقاب پرپا Booted Eagle Hieraaetus pennatus
عقاب خاکی (دشتی) Tawny Eagle Aquila rapax
عقاب خالدار بزرگ (تالابی) Greater Spotted Eagle Clanga (Aquila) clanga
عقاب خالدار کوچک (جنگلی) Lesser Spotted Eagle Clanga (Aquila) pomarina
عقاب دریایی پالاس Pallas's Fish Eagle Haliaeetus leucoryphus
عقاب دریایی دم‌ سفید White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla
عقاب دوبرادر Bonelli's Eagle Aquila fasciata
عقاب شاهی (شاه باز) Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca
عقاب صحرایی Steppe Eagle Aquila nipalensis
عقاب طلایی Golden Eagle Aquila chrysaetos
عقاب مارخور Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicus
عقاب ماهیگیر Western Osprey Pandion haliaetus
غاز پازرد Taiga Bean Goose Anser fabalis
غاز پیشانی ‌سفید بزرگ Greater White-fronted Goose Anser albifrons
غاز پیشانی‌ سفید کوچک Lesser White-fronted Goose Anser erythropus
غاز خاکستری Greylag Goose Anser anser
غاز گردن ‌سیاه Brent Goose Branta bernicla
غاز گونه ‌سفید Barnacle Goose Branta leucopsis
غراب گردن ‌قهوه‌ای Brown-necked Raven Corvus ruficollis
غراب معمولی Northern Raven Corvus corax
غواص گلو سرخ Red-throated Loon Gavia stellata
غواص گلو سیاه Black-throated Loon Gavia arctica
غول حواصیل Goliath Heron Ardea goliath
فالاروپ بلوطی (شناگر) Red Phalarope Phalaropus fulicarius
فالاروپ گردن‌سرخ (شناگر) Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus
فلامینگوی بزرگ (مرغ حسینی) Greater Flamingo Phoenicopterus roseus
فلامینگوی کوچک (مرغ حسینی) Lesser Flamingo Phoeniconaias (Phoenicopterus) minor
فیلوش Northern Pintail Anas acuta
قرقاول (تورِنگ) Common Pheasant Phasianus colchicus
قرقی Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus
قمری خانگی Laughing Dove Spilopelia (Streptopelia) senegalensis
قمری خاوری Oriental Turtle Dove Streptopelia orientalis
قمری دم‌ دراز (ناماکوآ) Namaqua Dove Oena capensis
قمری معمولی European Turtle Dove Streptopelia turtur
قوی فریاد کش Whooper Swan Cygnus cygnus
قوی کوچک Tundra Swan Cygnus columbianus
قوی گنگ Mute Swan Cygnus olor
کاکایی ارمنی Armenian Gull Larus armenicus
کاکایی پا سیاه Black-legged Kittiwake Rissa tridactyla
کاکایی پشت‌ سیاه بزرگ Great Black-backed Gull Larus marinus
کاکایی پشت ‌سیاه کوچک Lesser Black-backed Gull Larus fuscus
کاکایی چشم‌ سفید White-eyed Gull Ichthyaetus (Larus) leucophthalmus
کاکایی خزری Caspian Gull Larus cachinnans
کاکایی دودی Sooty Gull Ichthyaetus (Larus) hemprichii
کاکایی راه ‌راه Glaucous Gull Larus hyperboreus
کاکایی سر سیاه بزرگ Pallas's Gull Ichthyaetus (Larus) ichthyaetus
کاکایی سر سیاه کوچک Black-headed Gull Chroicocephalus (Larus) ridibundus
کاکایی سر قهوه‌ای Brown-headed Gull Chroicocephalus (Larus) brunnicephalus
کاکایی صورتی Slender-billed Gull Chroicocephalus (Larus) genei
کاکایی کوچک Little Gull Hydrocoloeus (Larus) minutus
کاکایی مدیترانه‌ای Mediterranean Gull Ichthyaetus (Larus) melanocephalus
کاکایی نوک ‌سبز Common Gull Larus canus
کبک چیل Grey Partridge Perdix perdix
کبک دری Caspian Snowcock Tetraogallus caspius
کبک معمولی Chukar Partridge Alectoris chukar
کبوتر جنگلی Common Wood Pigeon Columba palumbus
کبوتر چاهی Rock Dove Columba livia
کبوتر خاوری Yellow-eyed Pigeon Columba eversmanni
کبوتر دریایی ایرانی Persian Shearwater Puffinus persicus
کبوتر دریایی دم‌ پهن Wedge-tailed Shearwater Ardenna (Puffinus) pacificus
کبوتر دریایی دودی Sooty Shearwater Ardenna (Puffinus) griseus
کبوتر دریایی مدیترانه‌ای Cory's Shearwater Calonectris diomedea
کبوتر کوهپایه Stock Dove Columba oenas
کرکس مصری (کوچک) Egyptian Vulture Neophron percnopterus
کرکس هیمالیایی Himalayan Vulture Gyps himalayensis
کشیم بزرگ Great Crested Grebe Podiceps cristatus
کشیم کوچک Little Grebe Tachybaptus ruficollis
کشیم گردن‌ سرخ Red-necked Grebe Podiceps grisegena
کشیم گردن‌ سیاه Black-necked Grebe Podiceps nigricollis
کشیم گوشدار Horned Grebe Podiceps auritus
کفچه نوک Eurasian Spoonbill Platalea leucorodia
کلاغ ابلق Hooded Crow Corvus cornix
کلاغ جنگلی نوک ‌بزرگ Large-billed Crow Corvus macrorhynchos
کلاغ سیاه Rook Corvus frugilegus
کلاغ شرقی Carrion Crow Corvus corone
کلاغ گردن‌ بور Western Jackdaw Coloeus (Corvus) monedula
کلاغ نوک ‌زرد Alpine Chough Pyrrhocorax graculus
کلاغ نوک ‌سرخ Red-billed Chough Pyrrhocorax pyrrhocorax
کلاغ هندی House Crow Corvus splendens
کمر کُلی بزرگ Eastern Rock Nuthatch Sitta tephronota
کمر کُلی جنگلی (درختی) Eurasian Nuthatch Sitta europaea
کمر کُلی کوچک Western Rock Nuthatch Sitta neumayer
کورکور بال ‌سیاه Black-winged Kite Elanus caeruleus
کورکور حنایی Red Kite Milvus milvus
کورکور سیاه Black Kite Milvus migrans
کوکوی ابلق Jacobin Cuckoo Clamator jacobinus
کوکوی خالدار Great Spotted Cuckoo Clamator glandarius
کوکوی سیاه (آسیایی) Asian Koel Eudynamys scolopaceus
کوکوی شرقی Oriental Cuckoo Cuculus optatus
کوکوی معمولی Common Cuckoo Cuculus canorus
گاو چرانک آسیایی Eastern Cattle Egret Bubulcus coromandus
گاو چرانک معمولی Western Cattle Egret Bubulcus ibis
گلاریول بال ‌سرخ Collared Pratincole Glareola pratincola
گلاریول بال‌ سیاه Black-winged Pratincole Glareola nordmanni
گلاریول شرقی Oriental Pratincole Glareola maldivarum
گلاریول کوچک Small Pratincole Glareola lactea
گلوآبی Bluethroat Luscinia svecica
گنجشک برفی White-winged Snowfinch Montifringilla nivalis
گنجشک بلوچی Sind Sparrow Passer pyrrhonotus
گنجشک بیابانی Desert Sparrow Passer simplex
گنجشک تاغی Saxaul Sparrow Passer ammodendri
گنجشک خاکی Pale Rockfinch Carpospiza brachydactyla
گنجشک خانگی House Sparrow Passer domesticus
گنجشک درختی Eurasian Tree Sparrow Passer montanus
گنجشک رودخانه‌ای Dead Sea Sparrow Passer moabiticus
گنجشک سینه‌ سیاه Spanish Sparrow Passer hispaniolensis
گنجشک کوهی Rock Sparrow Petronia petronia
گنجشک گلو زرد Yellow-throated Sparrow Gymnoris xanthocollis
گیلار Eurasian Wigeon Anas penelope
گیلانشاه ابروسفید Whimbrel Numenius phaeopus
گیلانشاه بزرگ Eurasian Curlew Numenius arquata
گیلانشاه حنایی Bar-tailed Godwit Limosa lapponica
گیلانشاه خالدار Slender-billed Curlew Numenius tenuirostris
گیلانشاه خاوری Far Eastern Curlew Numenius madagascariensis
گیلانشاه دم‌ سیاه (بال‌ سفید) Black-tailed Godwit Limosa limosa
لاچین Lanner Falcon Falco biarmicus
لک ‌لک سفید (حاجی لک ‌لک) White Stork Ciconia ciconia
لک ‌لک سیاه Black Stork Ciconia nigra
لک ‌لک گردن‌ سفید Woolly-necked Stork Ciconia episcopus
لیکوی تالابی (خوزی) Iraq Babbler Turdoides altirostris
لیکوی افغان Afghan Babbler Turdoides huttoni
لیل Eurasian Hobby Falco subbuteo
ماهی‌ خورک ابلق Pied Kingfisher Ceryle rudis
ماهی ‌خورک سینه‌ سفید White-throated Kingfisher Halcyon smyrnensis
ماهی‌ خورک کوچک Common Kingfisher Alcedo atthis
مرغ توفان (مرغ توفان ویلسون) Wilson's Storm Petrel Oceanites oceanicus
مرغ حق جنوبی Pallid Scops Owl Otus brucei
مرغ حق معمولی Eurasian Scops Owl Otus scops
مرگوس بزرگ (اردک ماهی خوار) Common Merganser Mergus merganser
مرگوس سفید (اردک ماهی خوار) Smew Mergellus albellus
مرگوس کاکلی (اردک ماهی خوار) Red-breasted Merganser Mergus serrator
مگس ‌گیر ابلق (ابلق باختری) European Pied Flycatcher Ficedula hypoleuca
مگس ‌گیر سینه ‌سرخ Red-breasted Flycatcher Ficedula parva
مگس ‌گیر فیروزه‌ای Verditer Flycatcher Eumyias thalassinus
مگس گیر کاکل‌ سیاه Black-naped Monarch Hypothymis azurea
مگس ‌گیر نیم ‌طوق (طوق‌سفید) Semi collared Flycatcher Ficedula semitorquata
مگس‌گیر ابرو سفید هیمالیایی Ultramarine Flycatcher Ficedula superciliaris
مگس‌گیر خالدار (راه ‌راه) Spotted Flycatcher Muscicapa striata
میش مرغ Great Bustard Otis tarda
مینای خاکستری Bank Myna Acridotheres ginginianus
مینای معمولی Common Myna Acridotheres tristis
میوه‌ خوار Grey Hypocolius Hypocolius ampelinus
نوک‌ سرخ دریایی Red-billed Tropicbird Phaethon aethereus
هدهد (شانه به سر) Eurasian Hoopoe Upupa epops
هما Bearded Vulture Gypaetus barbatus
هوبره Macqueen's Bustard Chlamydotis macqueenii
یاکریم Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto
یاکریم سرخ Red Turtle Dove Streptopelia tranquebarica
یلوه آبی Water Rail Rallus aquaticus
یلوه حنایی Corn Crake Crex crex
یلوه خالدار Spotted Crake Porzana porzana
یلوه کوچک Little Crake Porzana parva
یلوه نوک ‌سبز Baillon's Crake Porzana pusilla

         

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به باشگاه پرنده نگری ایرانیان می باشد