باشگاه پرنده نگری ایرانیان
اعضا
خانه پرندگان ایران وبلاگ
باشگاه پرنده نگری ایرانیان
سبد خرید جستجو اعضا زبان

پرندگان ایران آنقوت

Text string:
QR Code:
Error correction:
Output format:
Border: modules
Scale: pixels per module
Version range: Minimum = , maximum =
Mask pattern: (−1 for automatic, 0 to 7 for manual)
Boost ECC:
Statistics:
SVG XML code:
نام فارسی: آنقوت
نام انگلیسی: Ruddy Shelduck
نام علمی: Tadorna ferruginea

مشاهدات اعضا:


نام: آنقوت
عکاس: کورش سلیمانی
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1397/01/24
نام: آنقوت
عکاس: شهرزاد فتاحی
محل مشاهده: بند علیخان
تاریخ: 1398/03/16
نام: آنقوت
عکاس: فرشید صمیمی
محل مشاهده: فریدونکنار
تاریخ: 1396/11/12
نام: آنقوت
عکاس: نادره صمیمی
محل مشاهده: بندعلیخان
تاریخ: 1399/03/14
نام: آنقوت
عکاس: محمد آذرنیا
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1399/02/15
نام: آنقوت
عکاس: حمید  جبّاری
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1399/08/30
نام: آنقوت
عکاس: سید حامد موسوی
محل مشاهده: استان قم
تاریخ: 1395/10/08
نام: آنقوت
عکاس: میترا دانشور
محل مشاهده: بند علی خان
تاریخ: 1399/03/16
نام: آنقوت
عکاس: میترا دانشور
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1399/11/09
نام: آنقوت
عکاس: علیرضا کیانی نژاد
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1399/11/03
نام: آنقوت
عکاس: علیرضا کیانی نژاد
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1399/11/03
نام: آنقوت
عکاس: میترا دانشور
محل مشاهده: تالاب قنبرآباد
تاریخ: 1400/01/22
نام: آنقوت
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: تالاب میقان
تاریخ: 1397/09/02
نام: آنقوت
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: پارک ملی بوجاق
تاریخ: 1398/09/28
نام: آنقوت
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: چوکام
تاریخ: 1398/09/29
نام: آنقوت
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1400/12/10
نام: آنقوت
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: فریدونکنار (سوته)
تاریخ: 1399/11/28
نام: آنقوت
عکاس: وحید اشرفی
محل مشاهده: شورک ملکی
تاریخ: 1401/04/21
نام: آنقوت
عکاس: رهبر کوهی
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1402/01/12

         

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به باشگاه پرنده نگری ایرانیان می باشد