باشگاه پرنده نگری ایرانیان

  هیأت مدیره باشگاه پرنده نگری ایرانیان

اعضای هیئت مدیره باشگاه پرنده نگری ایرانیان سه نفر بوده و از مسئولین زیر تشکیل می شود:

  • جمشید کریمی زاده: سرپرست باشگاه
  • سید حامد موسوی: مسئول کمیته روابط عمومی
  • بشیر شریف نیا: بازرس
  • آقای حسین طالب لو
  • خانم عاطفه موسویان

تاریخ ارسال: 1394/06/28
نظرات شما:
آخرین مطالب