باشگاه پرنده نگری ایرانیان
اعضا
خانه پرندگان ایران وبلاگ تماس با ما
باشگاه پرنده نگری ایرانیان
سبد خرید جستجو اعضا زبان
آلبوم شماره 10305
عکاس: امیر مدیری
تاریخ مشاهده: 1401/01/01
محل مشاهده: هرمزگان
توضیحات:
جاسک-تیاب-بندرعباس-خور خلاصی

نام: سارگپه تاجدار
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: هرمزگان
تاریخ: 1401/01/01
نام: عقاب ماهیگیر
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: هرمزگان
تاریخ: 1401/01/01
نام: کاکایی سر سیاه بزرگ
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: هرمزگان
تاریخ: 1401/01/01
نام: لیکوی افغان
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: هرمزگان
تاریخ: 1401/01/01
نام: گیلانشاه حنایی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: هرمزگان
تاریخ: 1401/01/01
نام: چوب ‌پا
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: هرمزگان
تاریخ: 1401/01/01
نام: گاو چرانک معمولی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: هرمزگان
تاریخ: 1401/01/01
نام: ماهی‌ خورک کوچک
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: هرمزگان
تاریخ: 1401/01/01
نام: مینای معمولی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: هرمزگان
تاریخ: 1401/01/01
نام: آبچلیک پاسرخ معمولی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: هرمزگان
تاریخ: 1401/01/01
نام: آبچلیک آواز خوان
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: هرمزگان
تاریخ: 1401/01/01
نام: چکاوک کاکلی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: هرمزگان
تاریخ: 1401/01/01
نام: سسک دلکش (شکیل)
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: هرمزگان
تاریخ: 1401/01/01
نام: تلیله شکم‌ سیاه
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: هرمزگان
تاریخ: 1401/01/01
نام: کرکس مصری (کوچک)
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: هرمزگان
تاریخ: 1401/01/01
نام: هدهد (شانه به سر)
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: هرمزگان
تاریخ: 1401/01/01
نام: دلیجه معمولی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: هرمزگان
تاریخ: 1401/01/01
نام: چکچک ابلق دم‌ سفید
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: هرمزگان
تاریخ: 1401/01/01
نام: کلاغ هندی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: هرمزگان
تاریخ: 1401/01/01
نام: گنجشک خانگی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: هرمزگان
تاریخ: 1401/01/01
نام: قمری خانگی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: هرمزگان
تاریخ: 1401/01/01
نام: عقاب شاهی (شاه باز)
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: هرمزگان
تاریخ: 1401/01/01
نام: سهره ریز هندی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: هرمزگان
تاریخ: 1401/01/01
نام: چکچک دشتی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: هرمزگان
تاریخ: 1401/01/01
نام: اگرت کوچک (حواصیل)
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: هرمزگان
تاریخ: 1401/01/01
نام: تلیله کوچک
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: هرمزگان
تاریخ: 1401/01/01
نام: آبچلیک تالابی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: هرمزگان
تاریخ: 1401/01/01
نام: بادخورک دودی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: هرمزگان
تاریخ: 1401/01/01
نام: چکچک ابلق معمولی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: هرمزگان
تاریخ: 1401/01/01
نام: کبوتر چاهی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: هرمزگان
تاریخ: 1401/01/01
نام: طوطی طوق‌ صورتی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: هرمزگان
تاریخ: 1401/01/01
نام: تیهو
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: هرمزگان
تاریخ: 1401/01/01
نام: کاکایی صورتی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: هرمزگان
تاریخ: 1401/01/01
نام: آبچلیک نوک سر بالا
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: هرمزگان
تاریخ: 1401/01/01
نام: گیلانشاه ابروسفید
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: هرمزگان
تاریخ: 1401/01/01
نام: دم‌ جنبانک ابلق
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: هرمزگان
تاریخ: 1401/01/01
نام: بلبل خرما
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: هرمزگان
تاریخ: 1401/01/01
نام: سنگ‌ چشم سرحنایی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: هرمزگان
تاریخ: 1401/01/01
نام: بوچانگای خاکستری
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: هرمزگان
تاریخ: 1401/01/01
نام: پرستوی معمولی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: هرمزگان
تاریخ: 1401/01/01
نام: طرقه کبود (بنفش)
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: هرمزگان
تاریخ: 1401/01/01
نام: پرستو دریایی خزری
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: هرمزگان
تاریخ: 1401/01/01
نام: سلیم طوقی کوچک
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: هرمزگان
تاریخ: 1401/01/01
نام: تنجه
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: هرمزگان
تاریخ: 1401/01/01
نام: یاکریم
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: هرمزگان
تاریخ: 1401/01/01
نام: گیلانشاه بزرگ
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: هرمزگان
تاریخ: 1401/01/01
نام: صدف‌ خوار
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: هرمزگان
تاریخ: 1401/01/01
نام: کفچه نوک
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: هرمزگان
تاریخ: 1401/01/01
نام: حواصیل خاکستری
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: هرمزگان
تاریخ: 1401/01/01
نام: چاخ‌لق هندی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: هرمزگان
تاریخ: 1401/01/01
نام: حواصیل هندی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: هرمزگان
تاریخ: 1401/01/01
نام: سبز قبای هندی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: هرمزگان
تاریخ: 1401/01/01
نام: سسک چشم‌ سفید هندی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: هرمزگان
تاریخ: 1401/01/01
نام: سنگ ‌چشم دم‌ سرخ
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: هرمزگان
تاریخ: 1401/01/01
نام: چکچک کوهی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: هرمزگان
تاریخ: 1401/01/01
نام: چک ابلق
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: هرمزگان
تاریخ: 1401/01/01
نام: شهد خوار
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: هرمزگان
تاریخ: 1401/01/01
نام: دیدومک
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: هرمزگان
تاریخ: 1401/01/01
نام: چکاوک هندی (شنی)
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: هرمزگان
تاریخ: 1401/01/01
نام: پیغوی کوچک
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: هرمزگان
تاریخ: 1401/01/01
نام: دارکوب بلوچی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: هرمزگان
تاریخ: 1401/01/01
نام: کاکایی دودی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: هرمزگان
تاریخ: 1401/01/01
نام: گنجشک گلو زرد
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: هرمزگان
تاریخ: 1401/01/01
نام: اگرت ساحلی (حواصیل)
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: هرمزگان
تاریخ: 1401/01/01
نام: کاکایی خزری
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: هرمزگان
تاریخ: 1401/01/01
نام: طرقه کوهی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: هرمزگان
تاریخ: 1401/01/01

         

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به باشگاه پرنده نگری ایرانیان می باشد