باشگاه پرنده نگری ایرانیان
اعضا
خانه پرندگان ایران وبلاگ تماس با ما
باشگاه پرنده نگری ایرانیان
سبد خرید جستجو اعضا زبان
رامسر
نام: سهره سر سیاه
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: رامسر
تاریخ: 1395/12/04
نام: دم‌ سرخ معمولی
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: رامسر
تاریخ: 1395/02/05
نام: سارگپه جنگلی
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: رامسر
تاریخ: 1395/02/05
نام: گنجشک خانگی
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: رامسر
تاریخ: 1395/02/05
نام: چرخ ‌ریسک بزرگ
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: رامسر
تاریخ: 1395/02/05
نام: صعوه جنگلی (باغی)
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: رامسر
تاریخ: 1395/02/05
نام: طرلان
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: رامسر
تاریخ: 1394/12/20 <