باشگاه پرنده نگری ایرانیان
اعضا
خانه پرندگان ایران وبلاگ تماس با ما
باشگاه پرنده نگری ایرانیان
سبد خرید جستجو اعضا زبان
رامسر
نام: سسک سر سیاه
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: رامسر
تاریخ: 1396/01/22
نام: چرخ ‌ریسک سرآبی
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: رامسر
تاریخ: 1396/01/22
نام: صعوه جنگلی (باغی)
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: رامسر
تاریخ: 1396/01/22
نام: سهره سر سیاه
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: رامسر
تاریخ: 1395/12/04
نام: دم‌ سرخ معمولی
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: رامسر
تاریخ: 1395/02/05
نام: سارگپه جنگلی
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: رامسر
تاریخ: 1395/02/05
نام: گنجشک خانگی
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: رامسر
تاریخ: 1395/02/05
نام: چرخ ‌ریسک بزرگ
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: رامسر
تاریخ: 1395/02/05
نام: صعوه جنگلی (باغی)
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: رامسر
تاریخ: 1395/02/05
نام: طرلان
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: رامسر
تاریخ: 1394/12/20
نام: صعوه جنگلی (باغی)
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: رامسر
تاریخ: 1394/12/20
نام: کشیم گردن‌ سیاه
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: رامسر
تاریخ: 1394/12/20
نام: سسک بیدی سبز
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: رامسر
تاریخ: 1394/07/26
نام: چک ابلق
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: رامسر
تاریخ: 1394/07/26
نام: جی ‌جاق
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: رامسر
تاریخ: 1394/07/26
نام: غراب معمولی
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: رامسر
تاریخ: 1394/07/26
نام: الیکایی
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: رامسر
تاریخ: 1394/07/26
نام: چکچک پشت‌ سفید
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: رامسر
تاریخ: 1394/07/26
نام: بحری
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: رامسر
تاریخ: 1394/07/26
نام: سسک سر سیاه
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: رامسر
تاریخ: 1394/07/26
نام: چک اروپایی
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: رامسر
تاریخ: 1394/07/26
نام: صعوه جنگلی (باغی)
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: رامسر
تاریخ: 1394/03/02
نام: سهره گلی (سرخ)
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: رامسر
تاریخ: 1394/01/28
نام: چک بوته‌ای
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: رامسر
تاریخ: 1394/01/28
نام: تلیله کوچک
عکاس: سولماز پرستاری
محل مشاهده: رامسر
تاریخ: 1398/06/17
نام: چکچک کوهی
عکاس: سولماز پرستاری
محل مشاهده: رامسر
تاریخ: 1398/06/17
نام: تلیله کوچک
عکاس: سولماز پرستاری
محل مشاهده: رامسر
تاریخ: 1398/06/17
نام: چکچک دشتی
عکاس: سولماز پرستاری
محل مشاهده: رامسر
تاریخ: 1398/06/17
نام: سهره سر سیاه
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: رامسر
تاریخ: 1395/07/22
نام: ترمتای معمولی
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: رامسر
تاریخ: 1395/07/22
نام: سینه‌ سرخ
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: رامسر
تاریخ: 1395/07/22
نام: قرقاول (تورِنگ)
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: رامسر
تاریخ: 1395/07/22
نام: جی ‌جاق
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: رامسر
تاریخ: 1395/07/22
نام: قرقی
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: رامسر
تاریخ: 1395/07/22
نام: کاکایی ارمنی
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: رامسر
تاریخ: 1395/07/22
نام: سسک بیدی
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: رامسر
تاریخ: 1395/07/22
نام: گیلار
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: رامسر
تاریخ: 1395/07/22
نام: پرستو دریایی خزری
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: رامسر
تاریخ: 1395/07/22
نام: چرخ ‌ریسک سرآبی
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: رامسر
تاریخ: 1395/07/22
نام: طرلان
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: رامسر
تاریخ: 1395/07/22
نام: سسک چیف‌ چاف
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: رامسر
تاریخ: 1395/07/22
نام: دارکوب خالدار بزرگ
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: رامسر
تاریخ: 1395/07/22
نام: سسک بیدی سبز
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: رامسر
تاریخ: 1395/07/22
نام: عقاب صحرایی
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: رامسر
تاریخ: 1394/01/25
نام: زنبور خوار معمولی
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: رامسر
تاریخ: 1394/01/25
نام: سینه‌ سرخ
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: رامسر
تاریخ: 1394/01/25
نام: هدهد (شانه به سر)
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: رامسر
تاریخ: 1394/01/25
نام: قرقی
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: رامسر
تاریخ: 1394/01/25
نام: سهره طلایی
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: رامسر
تاریخ: 1394/01/25
نام: سهره نوک ‌بزرگ
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: رامسر
تاریخ: 1394/01/25
نام: حواصیل زرد
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: رامسر
تاریخ: 1394/01/25
نام: سینه‌ سرخ
عکاس: پرستو هدایت زاده
محل مشاهده: رامسر
تاریخ: 1397/02/15
نام: پرستوی معمولی
عکاس: پرستو هدایت زاده
محل مشاهده: رامسر
تاریخ: 1397/02/15

         

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به باشگاه پرنده نگری ایرانیان می باشد