باشگاه پرنده نگری ایرانیان
اعضا
خانه اخبار گزارش سفرها مشاهدات کتب تخصصی محصولات تماس با ما
باشگاه پرنده نگری ایرانیان
سبد خرید جستجو اعضا زبان
چالوس
نام: اردک سر سبز
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: چالوس
تاریخ: 1397/08/24
نام: چکچک دشتی
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: چالوس
تاریخ: 1397/08/24
نام: کاکایی خزری
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: چالوس
تاریخ: 1397/08/24
نام: پرستوی معمولی
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: چالوس
تاریخ: 1397/02/16
نام: پیغوی کوچک
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: چالوس
تاریخ: 1397/02/16
نام: چرخ ‌ریسک بزرگ
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: چالوس
تاریخ: 1397/02/16
نام: دم‌ جنبانک ابلق
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: چالوس
تاریخ: 1397/02/16
نام: زنبور خوار معمولی
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: چالوس
تاریخ: 1397/02/16
نام: سلیم طوقی کوچک
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: چالوس
تاریخ: 1397/02/16
نام: سنگ ‌چشم پشت‌ سرخ
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: چالوس
تاریخ: 1397/02/16
نام: قرقی
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: چالوس
تاریخ: 1397/02/16
نام: کاکایی خزری
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: چالوس
تاریخ: 1397/02/16
نام: کبوتر چاهی
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: چالوس
تاریخ: 1397/02/16
نام: لیل
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: چالوس
تاریخ: 1397/02/16
نام: یاکریم
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: چالوس
تاریخ: 1397/02/16
نام: گنجشک خانگی
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: چالوس
تاریخ: 1397/02/30
نام: زاغی
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: چالوس
تاریخ: 1397/02/30
نام: سنگ ‌چشم پشت‌ سرخ
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: چالوس
تاریخ: 1397/02/30
نام: آبچلیک آواز خوان
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: چالوس
تاریخ: 1397/02/30
نام: دم‌ جنبانک ابلق
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: چالوس
تاریخ: 1397/02/30
نام: سسک تالابی زیتونی
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: چالوس
تاریخ: 1397/02/30
نام: گنجشک خانگی
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: چالوس
تاریخ: 1396/08/28
نام: زاغی
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: چالوس
تاریخ: 1396/08/28
نام: توکای باغی
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: چالوس
تاریخ: 1396/08/28
نام: توکای سیاه
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: چالوس
تاریخ: 1396/08/28
نام: چرخ ‌ریسک بزرگ
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: چالوس
تاریخ: 1396/08/28
نام: چرخ ‌ریسک سرآبی
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: چالوس
تاریخ: 1396/08/28
نام: دارکوب خالدار بزرگ
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: چالوس
تاریخ: 1396/08/28
نام: دم‌ جنبانک ابلق
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: چالوس
تاریخ: 1396/08/28
نام: سارگپه پابلند
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: چالوس
تاریخ: 1396/08/28
نام: سنقر خاکستری
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: چالوس
تاریخ: 1396/08/28
نام: سهره جنگلی
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: چالوس
تاریخ: 1396/08/28
نام: سینه‌ سرخ
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: چالوس
تاریخ: 1396/08/28
نام: کورکور سیاه
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: چالوس
تاریخ: 1396/08/28
نام: دارکوب خالدار کوچک
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: چالوس
تاریخ: 1396/08/28
نام: کاکایی ارمنی
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: چالوس
تاریخ: 1396/07/17
نام: کاکایی خزری
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: چالوس
تاریخ: 1396/07/17
نام: حواصیل خاکستری
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: چالوس
تاریخ: 1396/07/17
نام: گنجشک خانگی
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: چالوس
تاریخ: 1396/07/17
نام: پرستودریایی کوچک
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: چالوس
تاریخ: 1396/07/17
نام: زاغی
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: چالوس
تاریخ: 1396/07/17
نام: کلاغ سیاه
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: چالوس
تاریخ: 1396/07/17
نام: کاکایی صورتی
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: چالوس
تاریخ: 1396/07/17
نام: دم‌ جنبانک ابلق
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: چالوس
تاریخ: 1396/07/17
نام: اگرت کوچک (حواصیل)
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: چالوس
تاریخ: 1396/07/17
نام: سنقر سفید
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: چالوس
تاریخ: 1396/07/17
نام: دم‌ سرخ معمولی
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: چالوس
تاریخ: 1396/07/17
نام: قمری معمولی
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: چالوس
تاریخ: 1396/07/17
نام: کاکایی خزری
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: چالوس
تاریخ: 1397/06/02
نام: ماهی‌ خورک کوچک
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: چالوس
تاریخ: 1397/06/02
نام: سلیم طوقی کوچک
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: چالوس
تاریخ: 1397/06/02
نام: پرستو دریایی تیره
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: چالوس
تاریخ: 1397/06/02
نام: پرستو دریایی سیاه
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: چالوس
تاریخ: 1397/06/02
نام: سنگ‌ چشم سرحنایی
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: چالوس
تاریخ: 1397/06/02

         

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به باشگاه پرنده نگری ایرانیان می باشد