باشگاه پرنده نگری ایرانیان

  بیست و ششمین جلسه باشگاه 97/05/23

بیست و ششمین جلسه عمومی ماهانه باشگاه در تاریخ 97/5/23 برگزار شد.

گزارش تصویری جلسه

* ارائه گزارش سفر آفریقا به جلسه بعد موکول شد.

با تشکر از شرکت کنندگان

 


تاریخ ارسال: 1397/05/18
نظرات شما:
آخرین مطالب