اعضا
باشگاه پرنده نگری ایرانیان
جستجو اعضا زبان
آلبوم شماره 3116
عکاس: هومن درودی
تاریخ مشاهده: 1396/11/16
محل مشاهده: دماوند
توضیحات:
گونه ها:
1. سهره معمولی (طلایی) شرقی
2. توکا طوقی
3. توکا پشت بلوطی
4. توکا سیاه
5. کبک
6. گنجشک درختی
7. گنجشک معمولی
8. سار
9. سهره جنگلی
10. سهره دمگاه سفید
11. سهره نوک پهن
12. سهره سیاه
13. عقاب طلایی
14. زاغ نوک سرخ
15. عقاب شاهی
16. سارگپه پابلند
17. قرقی
18. دم سرخ پشت بلوطی

نام: توکای پشت ‌بلوطی
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: دماوند
تاریخ: 1396/11/16
نام: توکای طوقی
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: دماوند
تاریخ: 1396/11/16
نام: سهره طلایی
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: دماوند
تاریخ: 1396/11/16
نام: عقاب شاهی (شاه باز)
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: دماوند
تاریخ: 1396/11/16

    

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به باشگاه پرنده نگری ایرانیان می باشد